FINN KLAMER

Over Bakken 4, Sundby M.

7950 Erslev

T: +45 97746333 - M: +45 40541333

E: med@klamer.dk


Rådgivning, oplæg og foredrag vedr. kvalitetsudvikling og innovation i sundhedsvæsenet

Foredrag for borgere omkring sundhed og sygdom generelt eller omkring specifikke lægefaglige emner
Profil og specialkompetencer


* Cand. med. - Speciallæge i almen medicin

* Praktiserende læge i Øster Jølby 1973 - 2007

* Autorisation til selvstændig lægevirksomhed 1973 – 2017 med forlængelse til 2022 (foreløbig)

* Aktivt engagement i sundheds-IKT projektudvikling og som Sundheds-IKT udviklingsrådgiver siden1988 (uddybes i nedenstående CV)

* Idémand (1999) og udvikler (2000-2001) af grundkonceptet til sundhedsvæsenets fælles portal, sundhed.dk og i samme proces aktiv brobygger for den politiske interesse og politiske vedtagelse af konceptet 2001 (uddybes i nedenstående CV)

* Lægefaglig udviklingsrådgiver for sundhed.dk 2002 - 2012 (ult.)

* Udviklingsrådgiver vedr. fagligt indhold og kravsspecifikation for en fælles dansk elektronisk Lægehåndbog og Patienthåndbog 2006-2008

* Redaktør (primærredaktionen) for Lægehåndbogen og Patienthåndbogen samt koordinator for forankring og udbredelse 2008 - 2012 (ult.)

* Censor ved Aalborg Universitet 1998 – 2012: Sundhedsinformatik- og sundhedsteknologi

* Censor ved Københavns, Roskilde, Aarhus, Syddansk og Aalborg Universiteter 2012 – 2026 (foreløbig):

Kandidat-, Master- og Bachelor eksaminer ved Folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser og her specielt vedr.

Forebyggelse, sundhedsadfærd, sundhedsfremme - Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet - Sundhedsvæsenets organisation, brugerinvolvering - Sundhed og informatikTillidshverv - Indsatsområder (tidligere og aktuelle)


* Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Almen Medicin (Praktiserende Lægers Videnskabelige Selskab)

* Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin

* Medlem af Bedømmelses komiteen vedr. nationalt valg af sundhedsportal (udpeget af Lægeforeningen)

* Medlem af Den Nationale Sundhedsportals faglige referencegruppe

* Medlem af Det Centrale Kvalitetsudviklingsudvalg

* Medlem af P.L.O.- DSAM´s Kvalitetsudviklingsudvalg

* Medlem af DSAM´s Forskningsudvalg

* Beskikkelse som censor ved danske universiteter


Publikationer


Omfattende/vedrørende lægefaglig kvalitetsudvikling og innovation med synliggørelse af de faglige og ressourcemæssige nytteværdier gennem udbredelses- og forankringsprocesser


* Redaktør/medforfatter eller oversætter af mere end 1.200 publicerede lægefaglige eller borgerrettede artikler indenfor områderne:

Generelle lidelser, akutte sygdomme, førstehjælp, kirurgi, mandlige kønsorganer, nyre- og urinveje, ortopædkirurgi, bevægeapparatet, reumatologi, neurologi og øjensygdomme

* Forfatter til fagtidsskriftartikler omkring den historiske udvikling af sundhedsvæsenet under samfundsmæssige generelle paradigmeskift

* Aktive bidrag og rådgivning ved udarbejdelse og udgivelse af guidelines med sundhedsfaglige anbefalinger til indhold og struktur (kvaliteten i

hospitalshenvisninger og udskrivningsbreve) og teledermatologisk konsultation

* Aktive bidrag med indhold til og aktiv medvirken ved videoproduktioner og andet audiovisuelt undervisningsmaterialeSundhed og informatik området


Mangeårig interesse for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet ved anvendelse af sundhedinformatik baserede samspilsmuligheder i en medicinsk, etisk korrekt klinisk og molekylær tankegang, der sikrer overholdelse af fortrolighedsprincipper mellem behandler og borger.


* Interne EDB-baserede hjælpeprogrammer påbegyndt anvendt i praksis først i 1980´erne

* Efter indført total EPJ-løsning i praksis derefter fra 1989 aktivt involveret i praksissystemudvikling - dels i praksis´ egne rammer dels som bestyrelsesmedlem af lægernes brugerforening - vedrørende software-funktionalitet og integration af medicoteknisk udstyr (f. eks. elektrocardiografi, tympanometri, dermatologiske fotos m.m.)

* Total løsning med alle EDI-kommunikationsformer mellem praksis og hospitaler, apoteker m.m.- som den første praksis i Danmark (og udlandet)

* Adgang til hospitalsjournaler fra praksis - som den første praksis i Danmark - og udlandet (i samarbejde med Viborg Amt)

* Patienters adgang via internettet til egne journaler på hospitaler via sundhed.dk - som den første praksis i Danmark og udlandet (pilotprojekt i samarbejde med Sundhed.dk, Viborg Amt og MedCom)

De senere år overordnet fokus på mulighederne mht. patientadgang til egne journaler og perspektiverne omkring patienters inddragelse og medspil i en mere aktiv patientrolle, herunder de processer i patient-lægeforholdet, der er på vej i paradigmeskiftet mod større patientinddragelse

* Gæsteforelæser ved Aalborg Universitet (sundhedsinformatikstudiet)

* Gæsteforelæsning ved Københavns Universitet

* Undervisning - Specialeuddannelsen i almen medicin ad hoc, Aarhus og Odense universitet

* Moderator (foredrag) ved Lægedage (praktiserende lægers årlige efteruddannelse)

* Kursusleder, og underviser ved Lægedage (praktiserende lægers efteruddannelse) 1999-2011

* Boganmelder og tidsskrift-artikel bedømmer

* Redaktør/Rådgiver omkring udarbejdelse af div. Sundheds og informatik undervisningsmateriale

* Sundhedsfaglig rådgiver - MedCom, div. projekter 92 - 99

* Formand for delprojekt MedCom vedr. Klinisk arbejde og elektronisk kommunikation

* Medlem af Viborg Amts Sundhedsvæsens IT-faglige udvalg

* Medlem af Sundhedsstyrelsens EDI-gruppe 92 og

* Medlem af MedCom’s rådgivningsgruppe, udbredelsesgruppe, konsolideringsgruppe og div. erfagrupper 1992 – 1997

* Medlem af ICPC-styregruppen (International Classification of Primary Care) 03

* Medlem af Det Centrale Kvalitets- og Informatikudvalgs hyperlink-projektgruppe 04Projektarbejder og -initiativer


Eksempler:

* Sundhedsportalen for Det Danske Sundhedsvæsen (arkitektur) 1999 ult - 2001 :

Udarbejdet forslag til grundkoncept for national-amtslig fælles sundhedsportal og derefter talrige opfølgende oplæg, møder og demonstrationer af grundlaget, som blev vedtaget efter demo i Amtsrådsforeningen (marts 2001)

* Initiativtager til og formand for Viborg Amts Lægekredsforenings IT-udvalg 1992

* EDI-kommunikationsprojekt 1992 - Recepttransmission (det første i Sundhedsvæsenet inddragende 2 net operatører)

* EDI-kommunikationsprojekt 1994 - Epikriser og laboratoriesvar (i samarbejde med Viborg Amts Sundhedsforvaltning)

* Teledermatologi (kompetenceflytning) 1999 > og opfølgning med Teledermatologisk udbredelsesprojekt 2002 som led i MedCom’s internetstrategi

* Medlem af div. MedCom’s internetstrategiorienterede arbejdsgrupper omkring etablering af webbaserede opslagsmuligheder på laboratorie- og billeddiagnostikområderne

* Journaladgange via internettet generelt

* Telemedicin generelt

* Borgerens adgang til egen hospitalsjournalForedrags- og oplægsholdervirksomhed


Omfatter lægefaglige emner og kvalitetsunderstøttelse gennem sundhedsinformatik, EDI-kommunikation, forløbskoordinering og -registrering, ICPC, tværgående datafangst i sundhedsvæsenet, telemedicin, IT-strategier i sundhedsvæsenet, Lægeetik og IT, Det transparente sundhedsvæsen, patientinddragelse og patientempowerment, faglig strategirådgivning m. m.


Nationalt:


Har eksempelvis holdt foredrag og oplæg for:


Amternes IT-temagruppe, Amtssundhedsdirektør kredsen, Amternes sundhedsudvalgsformænd (om Sundhedsportalkonceptet)

Amtsrådsforeningens forretningsudvalg (om Sundhedsportalkonceptet)

Amtsråd

Det etiske råd

Patientforeninger

Forbrugerrådet

Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Teknologirådet

Det nationale råd for kvalitetssikring

Den Danske Lægeforening - flere gange

Patientklagenævnet

Perspektivkonferencer

Rigshospitalet

Århus Universitetshospital

Århus Universitet - Forskningsenheden

Dansk Selskab for Sygehusledelse

Sygehusledelser (separate)

Sundhedsministeriet

Datatilsynet

Dansk Kirurgisk Selskab

Dansk Selskab for Sårheling

Kvalitetsudviklingsudvalg – diverse

Diverse overlægeråd

R. I. V.

Amtsligt fagligt for almen praksis (praksiskoordinatorer m.m.)

Ekspertoplæg til IT-seminarer

Individuelle IT-foredrag i følgende amter (Amter / Læger - sammen eller i hvert sit regi):

Århus Amt - Vejle Amt - Nordjyllands Amt - Ringkjøbing Amt - Roskilde Amt - Storstrøm Amt - Ribe Amt - Viborg Amt - Fyns Amt - Københavns Amt - Vestsjællands Amt

Dansk Sygeplejeråd (nationalt og regionalt) - flere gange

Lægesekretærforeninger (nationalt og regionalt) - flere gange

IT - temadage

Logisys - Bella Centret

Systemudviklere af lægeprogrammer - Danmark og Norge

Dansk Sygehusinstitut

IT i praksis - Landsdækkende seminarer Jylland, Sjælland, Fyn

EDB seminarer - diverse

EDI seminarer - diverse

Nationale EPJ konferencer - arr. af Sundhedsstyrelsen, Amtsrådsforeningen og Viborg Amt

IT over grænser i Sundhedsvæsenet, Odense

Talrige IT-faglige kursusoplæg / workshops (amtslige kvalitetsudviklingsudvalg / praksiskoordinatorer - brugerforeninger etc.)

Internetkonferencer

EPJ-observatoriet (konferencer)

Kvalitetsfagligt udvalg

Odense universitet (forskningsenheden)

Den almenmedicinske kvalitetsenhed


Internationale roller og aktiviteter:


Foredragsholder og moderator ved verdenslægekonferencen

Keynotespeaker og paneldebattør ved flere internationale konferencer


Eksempler på afholdte foredrag under rejser i 12 forskellige lande:

World Medical Association

Health Care Event, Berlin

Social Security, Bruxelles

World Health Care Congress, Bruxelles (Keynote speaker)

Wohit Conference

Den Svenske Socialstyrelse

European IST-conference

Wonca-conference

Scandinavian Conference of Health Informatics

Baltic Sea Conference

Foredrag i Sverige

Foredrag i Norge – div. fora

Rigshospitalet, Oslo

Ontario Congress, Canada

Austrian Association of The Social Security Insurance

Telematiktage, Schweiz

Public Sector IT-event, Finland - m. fl.

Nordic Congress for general practice

Sidney - Australien (Keynote speaker)

m fl.


Har gennem årene derudover haft talrige foredrags- og oplægsaktiviteter ved udenlandske delegationers studiebesøg i Danmark (sundhedsfaglige, administratorer og politikere fra mange europæiske lande og derudover fra Singapore, Australien, USA, Canada, Østeuropa, Litauen, Afghanistan, Kazakstan, Aserbajdsjan, Armenien, Kyrgyzstan, Noldova, Ukraine, Rusland m fl – nogle gange i forbindelse med arbejdet for sundhed.dk og samspilspartnere, men ofte på basis af direkte henvendelse fra udlandet.

Har i nævnte sammenhæng f. eks. holdt foredrag for Deutsche Bundestags Sundhedsudvalg og delegationer fra Det svenske Landsting.Konsulent- og rådgivningsvirksomhed ad hoc


Sundhedsministeriet, Dansk Lægemiddelkatalogs elektroniske udgave, DadlNet, Arbejdsmedicinske projekter

Amtsrådsforeningen: Opbygningen og opstarten af Den Nationale Sundhedsportal

Danske Regioner: Kravspecifikation vedr. National Lægehåndbog og patienthåndbogInspirationsmøder og demonstrationer i Lægehuset, Ø. Jølby vedr. faglige gevinster i udviklingsarbejdet


Har bl. a. haft besøg af

Sundhedsstyrelsen flere gange

Center for Sundhedstelematik flere gange

Amterne

Speciallæger fra Kazakstan, Kyrgyzstan: IT-muligheder indenfor diabetes mellitus registrering

Speciallæger fra Cuba: IT-muligheder indenfor arbejdsmedicin

Sygehusledelser Tyskland, Tjekkiet, Estland: Praksis og IT i et samlet sundhedsvæsen

Specialister i Sundheds-IT Canada og Norge

Speciallæger fra USA: Kliniske muligheder med IT

Dansk Selskab for Almen Medicin

Sundhed.dk


Har derudover i lægehuset haft talrige uformelle foredrag, møder og praktiske demonstrationer for praktiserende læger, overlæger, speciallæger, reservelæger, sekretærer m. fl.Priser og anden anerkendelse (ud over tillidshverv)


Carlsbergs Mindelegat - (indstillet af Lægeforeningens Hovedbestyrelse)

Aeskulap Prisen - (indstillet af Dansk Selskab for Almen Medicin)

Nominering til ”Den gyldne skalpel”
Udvist interesse fra medierne:


Fagtidsskrifter:

Der har siden opstarten været omfattende interesse for udviklingsarbejdet fra fagpressen, specielt fagtidsskrifter fra ind- og udland omkring specielle temaer relateret til de lægefaglige og patientrettede initiativer, men også de lægelige aspekter vedr. etiske udfordringer, herunder privacy mm.

Blev især i starten ofte interviewet til publikationer i udenlandske fagtidsskrifter.


Aviser og blade:

I den offentlige presse har der fra starten været meget fokus på nytænkningen og de synliggjorte muligheder for ”Den digitale doktor” i det kliniske virke.

Og de efterfølgende år har der fra pressen udefra været en overordnet interesse for udbredelsen af grundbudskabet mht. de professionelle gevinster og ikke mindst mulighederne mht. borgerens/patientens inddragelse som aktiv part.

Undervejs har der således været talrige artikler i mange aviser og blade og adskillige større dybdegående artikler i landsdækkende aviser vedr. udnyttelse af samspilsmulighederne og de afledte kvalitative sundhedsfaglige gevinster


Radio:

Er gennem årene blevet interviewet til talrige udsendelser i regional- og lokalradioer og har ofte givet nyhedsinterviews til landsdækkende radio (DR).

Allerede tidligt i udviklingsarbejdet (1994) større optaget reportage ved Radio Midt og Vest med nyhedstemaet "Den digitale doktor" og senere adskillige nyheder /-interviews i forbindelse med forskellige nye transsektorielle EDI-projekter.

Er ligeledes interviewet og har været i krydsild ved flere direkte radioudsendelse fra Danmarks Radios Studie i København og DR-studiet i Holstebro. Har derudover deltaget i online radiodebatter med bl. a. Sundhedsstyrelsen og medvirket i udsendelser, bl. a. i serien "indblik”.

Har undervejs ved større nationale lanceringer givet mange interviews, herunder ved Sundhed.dk´s lancering, patientens elektroniske adgang til egne journaler, patientens adgang til e-ydelser / tidsbestilling, medicinbestilling, e-konsultation, men også i tidligere år omkring vedrørende brug af telemedicin i praksis m.m.


TV:

Har medvirket i adskillige landsdækkende TV-indslag omkring emnerne som anført ovenfor, ligesom TV regionalt (TV Midt-Vest og TV-Nord) har bragt mange nyhedsoptagelser om udviklingsarbejdet med interviews og indslag, specielt i virkeperioden som praktiserende læge.